آمینو انرژی - Amino Energy
   

جستجو آنلاین

حاوی گروهی از آمینو اسیدها از جمله ال لوسین - ال ایزولوسین - ال والین - گلوتامین - بتا آلانین میباشد
 آمینو انرژی حاوی گروهی از آمینو اسیدها از جمله: ال لوسین، ال ایزولوسین، ال والین، گلوتامین، نتا آلانین، می‌باشد که نقش مهمی در کمک به بازسازی عضلات (از طریق افزایش سنتز) ایفا می‌کند. همچنین درد عضلات بعد از تمرین را در ورزشکاران کاهش می‌دهد و باعث کمک به کاهش تحلیل عصلانی می‌گردد. آمینو اسیدهای موجود در آمینوانرژی در کاهش احساس خستگی در عضلات نیز می‌تواند مفید باشد. برخی از مطالعات موثر بودن آمینواسیدها در کمک به بهبود بیماری‌های کبدی را نشان می‌دهند.

Amino energy
Amino energy are a group of essential amino acisdes: leucine, isoleucine,glutamine,valine and beta alanine that play an important role in building muscle like increase
muscle growth(by increase muscle protein synthesis) this amino acids can help decrease muscle soreness after a workout and decrease protein breakdown during exercise and decrease levels of creatine kinase wich is an indicator of muscle damage. also amino acids may be useful in decreasing exercise_induced fatigue,several studies have shown amino acids supplements may improve the health out comes of people with liver disease.   Supplement Facts

L-LEUCINE 
1.12g
L-VALINE 
0.56g
    L-ISOLEUCINE 
0.56g
L-GLUTAMINE 
1.5g
    L-CITROLLINE 
1g
    BETA-ALANINE 
1g
طعم های محصول 


             

  • fr-FR
  • English (UK)